De peuterspeelzalen van Stichting ZIJN hebben behoefte aan een efficiënte zorgstructuur, aandacht voor opvallende kinderen en begeleiding van de leidsters die met hen werken.
Ieder kind ontwikkelt zich immers anders: het ene kind ontwikkelt zich snel, het andere iets langzamer. Het is belangrijk om zorgen rondom de ontwikkeling van een peuter vroegtijdig te signaleren. Soms vraagt een peuter om meer en andere zorg en aandacht. Daarom heeft Stichting ZIJN vanaf januari 2015 een interne begeleider in dienst. (IB-er)

Wat doet een intern begeleider?

  • De intern begeleider draagt zorg voor het ontwikkelen en coördineren van de peuterzorg en het ondersteunen van de leidsters bij de zorg voor de kinderen op de peuterspeelzalen.
  • Ook biedt de intern begeleider ondersteuning bij observaties van een zorgpeuter, beschrijving van de problematiek en de begeleiding van de peuters en de ondersteuning van de ouders.
  • De intern begeleider ondersteunt de leidsters bij het schrijven van een (groeps)handelingsplan.
  • De intern begeleider richt zich op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
  • De intern begeleider organiseert kindbesprekingen: hierin wordt de ontwikkeling van ieder kind besproken maar ook de acties die de leidster de komende tijd met dit kind zal ondernemen.
  • De intern begeleider zoekt indien nodig contact met externe deskundigen.

Ouders worden bij de ontwikkeling van het kind betrokken. Samen wordt gekeken wat nodig is voor een peuter, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Hoe we bovenstaande vormgeven staat beschreven in het zorgprotocol interne zorgstructuur.

Back to Top