Stichting ZIJN is de welzijnsinstelling op Goeree-Overflakkee. ZIJN levert welzijnsadvies, mantelzorgondersteuning, armoedepreventie, jongerenwerk, cultuur en vrijwilligersondersteuning. De stichting activeert en verbindt mensen en instellingen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Het stimuleren van zelfredzaamheid, participatie en bevorderen van de inzet van vrijwilligers zijn daarbij speerpunten.

Wij hebben momenteel 1 vacature:


Stichting ZIJN is de welzijnsinstelling op Goeree-Overflakkee. ZIJN levert welzijnsadvies, mantelzorgondersteuning, armoedepreventie, jongerenwerk, cultuur en vrijwilligersondersteuning op Goeree-Overflakkee. Stichting ZIJN activeert en verbindt mensen. Stimuleren van de zelfredzaamheid, participatie en bevorderen van de inzet van vrijwilligers zijn daarbij speerpunten.

Stichting ZIJN is op zoek naar een

FORMULIERENBRIGADIER (20 uur)

De formulierenbrigadier helpt mensen met een laag inkomen of met financiële problemen om rond te komen.

Dit doet hij of zij door zelf of in samenwerking met het vrijwilligersteam

 • informatie en advies te geven zodat men er zelf mee aan de slag kan
 • begeleiding te geven om te leren hoe men het zelf kan doen
 • overzicht te scheppen zodat men het weer zelf kan
 • complexe zaken samen op te lossen
 • structurele hulp te bieden voor mensen die blijvend niet in staat zijn hun administratie de doen

Wij zoeken voor deze functie een gedreven professional die naast hulpvragers kan staan en mee kijkt vanuit de normen en waarden van de hulpvrager. Een professional die mensen kan stimuleren om tot oplossingen te komen en die gelooft in eigen kracht en de kracht van een netwerk, iemand die goed kan luisteren en niet oordeelt. Het werkniveau is MBO+ en werkervaring met huishoudelijke financiën is belangrijk.

Salariëring is schaal 7 van de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Voor meer informatie kijk op www.ZIJNgo.nl ga naar de tab vacatures. Sollicitatiebrieven met CV graag voor 18 november a.s. mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Anne Verhey.
Wanneer je vragen hebt over de vacature neem telefonisch contact op met Anne Verhey (0187) 48 24 00.

FUNCTIE PROFIEL
Formulieren brigadier
november 2019

Algemene kenmerken
De Formulieren brigadier is werkzaam binnen Stichting ZIJN.

De formulierenbrigadier helpt mensen met een laag inkomen of financiële problemen met het adequaat voeren van hun financiële huishouding en in hu communicatie met instanties en maatschappelijke organisaties. Die doet zij door zelf of in samenwerking met het vrijwilligersteam door:

 1. Informatie en advies te geven zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen.
 2. Begeleiding te geven om te leren hoe ze het zelf kunnen doen.
 3. Overzicht te scheppen zodat ze het hierna weer zelf kunnen.
 4. Complexe zaken met hen op te lossen zodat ze het hierna weer zelf kunnen.
 5. Structurele hulp te bieden voor mensen die blijvend niet in staat zijn hun administratie de doen.


Doel van de functie
Het ondersteunen van de burger zodat deze inzicht heeft in zijn/ haar uitgavenpatroon, optimaal gebruik maakt van de beschikbare middelen en dat de burger zichzelf (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren ten opzichte van instanties en voorzieningen.

Organisatorische positie
De formulieren brigadier ressorteert hiërarchisch onder de directeur. De formulieren brigadier geeft instructie aan de vrijwilligers.

Resultaatgebieden
Vraag inventariseren

 • Inventariseert wat voor de burger belangrijk is;
 • Verzamelt informatie over de financiële situatie van de burger;
 • Inventariseert het probleemoplossend vermogen van de burger en de motivatie om gedrag te veranderen;
 • Overlegt zo nodig in complexe financiële problemen met de schuldenconsulent van de gemeente over mogelijkheden WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Resultaat: Vraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en een plan van aanpak kunnen worden opgesteld.

Plan van aanpak ontwikkelen

 • Stelt een diagnose, waarbij de vraag en de mogelijkheden van een aanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren en de wensen van de burger;
 • Stelt samen met de burger een plan van aanpak op;
 • Verwijst naar andere voorzieningen en instellingen.

Resultaat: Plan van aanpak ontwikkeld, zodanig dat de dienstverlening efficiënt en adequaat kan worden verleend, ook door een collega/vrijwilliger die het plan niet heeft opgesteld.

Plan van aanpak uitvoeren/realiseren

 • Geeft de burger inzicht in zijn/haar financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden;
 • Adviseert de burger, bijvoorbeeld over zijn/haar bestedingspatroon;
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;
 • Informeert de burger over mogelijke oorzaken van de financiële problemen;
 • Begeleidt de burger adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend;
 • Onderhandelt bij kleine schulden met schuldeisers en/of geldverstrekkers over schuldbemiddeling of schuldsanering;
 • Stelt een aflossingsschema op met de burger en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;
 • Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer, bijvoorbeeld leefgeld;
 • Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en opstellen brieven namens de burger;
 • Evalueert het plan van aanpak en stelt dit zo nodig bij. Indien de financiële situatie niet verbeterd is, wordt doorverwezen naar schuldhulpmaatje of de schuldenconsulent van de gemeente;
 • Onderhoudt en gaat contact aan met andere dienst- en/of hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de dienstverlening.

Resultaat: Plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier (bijna) zijn behaald.

Dienstverlening optimaliseren

 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Signaleert mogelijke knelpunten in de dienstverlening;
 • Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;
 • Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;
 • Coördineert de eigen hulpverlening;
 • Verricht registratieactiviteiten;
 • Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens;
 • Draagt informatie aan die relevant is voor de instelling.

Resultaat: Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat burgeren zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen.

Profiel van de functie

Kennis

 • MBO plus werk- en denkniveau;
 • Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financieel- en administratieve procedures;
 • Kennis van de sociale kaart.

Specifieke kenmerken

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van burgeren;
 • Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
 • Affiniteit met mensen die in een lastige situatie zitten;
 • Integriteit bij het omgaan met bezittingen/financiën van de burger.

Back to Top