Stichting ZIJN is de welzijnsinstelling op Goeree-Overflakkee. ZIJN levert welzijnsadvies, mantelzorgondersteuning, armoedepreventie, jongerenwerk, cultuur en vrijwilligersondersteuning. ZIJN activeert en verbindt mensen en instellingen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Het stimuleren van zelfredzaamheid, participatie en bevorderen van de inzet van vrijwilligers zijn daarbij speerpunten.

Stichting ZIJN is op zoek naar een

WELZIJNSADVISEUR (21 uur)

De welzijnsadviseur verstrekt informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hij of zij ondersteunt mensen die de regie dreigen kwijt te raken en helpt hen met het versterken van hun netwerk. Daarnaast maakt de welzijnsadviseur matches tussen vrijwilligers en hulpvragers en begeleidt zij vrijwilligers.

Wij zoeken voor deze functie een gedreven professional die naast hulpvragers kan staan, mee kijkt vanuit de normen en waarden van de hulpvrager . Een professional die mensen kan stimuleren om tot oplossingen te komen en die gelooft in eigenkracht en de kracht van het netwerk, iemand die goed kan luisteren en niet oordeelt. Affiniteit met de doelgroep 55+ is vereist. Het werkniveau is HBO en werkervaring in het sociaal domein is belangrijk. Salariëring is schaal 8 van de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 22 oktober a.s. richten aan mevrouw A. Verhey per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kijk op www.zijngo.nl/home/vacatures.
Heeft u nog vragen over deze vacature dan kunt telefonisch contact opnemen met Anne Verhey via (0187) 48 24 00.

voor uitgebreide functieomschrijving zie hieronder 'Ouderenadviseur' en 'Mantelzorgconsulent'

________________________________________________________________________________________________________

Ouderenadviseur

Algemene kenmerken
De Ouderenadviseur is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen. Deze functie is specifiek gericht op ouderen, maar kan zich ook richten op bijvoorbeeld chronisch zieken en gehandicapten. De ouderenadviseur werkt over het algemeen voor en ondersteunt zelfstandig wonende ouderen die tengevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen. De ouderen hebben problemen op het terrein van welzijn, zorg, financien en/of wonen, veelal gecombineerd met somatische, (psycho) sociale en/of psychogeriatrische problemen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken.

Doel van de functie
Het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding geven waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot, het geven van invulling aan de dagbesteding. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt.

Organisatorische positie
De Ouderenadviseur ressorteert hiërarchisch onder de directie. De Ouderenadviseur geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden

Contacten leggen en onderhouden

 • Benadert individuele cliënten na doorverwijzing;
 • Legt huisbezoeken af bij cliënten;
 • Onderhoudt contacten met een breed netwerk, zoals huisartsen, ouderenwerkers, maatschappelijk werkers, andere instellingen en dergelijke;
 • Geeft bekendheid aan de functie en de dienstverlening van de ouderenadviseur.

Resultaat: Contacten gelegd en onderhouden, zodanig dat de doelgroep bereikt is en er bekendheid aan de functie is gegeven.

Hulpvraag signaleren, inventariseren en onderzoeken

 • Oriënteert zich op de leefsituatie van de cliënt en signaleert, inventariseert en onderzoekt de hulpvraag;
 • Brengt de wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart samen met de cliënt;
 • Verkent systematisch de leefsituatie van de cliënt, bijvoorbeeld door het netwerk, de financiële situatie, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart te brengen;
 • Bespreekt wensen, behoeften, problemen en hulpvragen van de cliënt in teamverband en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Signaleert gemeenschappelijke oorzaken voor knelpunten bij meerdere individuele cliënten evenals lacunes in het voorzieningenaanbod en de hulp- en dienstverlening.
 • Rapporteert hierover ten behoeve van beleidsaanpassingen;
 • Signaleert en analyseert behoeften en problemen in de samenleving.

Resultaat: Signalen vanuit de cliëntengroep en de samenleving zijn opgevangen, zodanig dat op basis hiervan wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart zijn gebracht.

Voorlichting, informatie en advies geven

 • Geeft advies en informatie over de diverse voorzieningen en over wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg, en welzijn;
 • Verstrekt informatie over inkomen, sociale zekerheid en financiën en adviseert over de financiële situatie van de cliënt;
 • Signaleert algemene informatietekorten bij de cliënten als groep;
 • Draagt er zorg voor dat derden de benodigde informatie geven.

Resultaat: Voorlichting, informatie en advies gegeven, zodanig dat de cliënt goed

geïnformeerd is over onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard.

Zorg- en hulpverlening coördineren

 • Maakt samen met de cliënt de afweging welke instantie de gevraagde hulp het beste kan bieden en verwijst de cliënt door;
 • Legt contacten met de organisatie of de persoon naar wie wordt verwezen of ondersteunt de cliënt daarbij;
 • Bemiddelt op verzoek van de cliënt in situaties waarbij vraag en aanbod van benodigde zorg/hulp en zorg- en hulpverlening niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en ziet er op toe dat de gevraagde zorg- en hulpverlening wordt geleverd;
 • Maakt afspraken met alle betrokken partijen: de oudere, partner, familie, mantelzorgers en één of meerdere zorg- en hulpverleningsorganisaties;
 • Stemt gemaakte afspraken af met de betrokkenen en ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen;
 • Coördineert zorg en hulpverlening voor de cliënt wanneer nog niet duidelijk is welke organisatie de coördinatie op zich neemt of wanneer dit omwille van efficiëntie voor de hand ligt;
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden.

Resultaat: Zorg- en hulpverlening gecoördineerd, zodanig dat een passende zorg- en hulpverlening wordt verkregen.

Communicatieve en organisatorische ondersteuning bieden

 • Helpt de cliënt bij het begrijpen van ambtelijke taal;
 • Legt begrippen uit en verklaart de betekenis van bepaalde maatregelen;
 • Helpt bij het invullen van bepaalde formulieren en het schrijven van brieven;
 • Biedt ondersteuning bij het (doen) ordenen van de administratie.

Resultaat: De cliënt ondersteund, zodanig dat algemene zaken verduidelijkt zijn, formulieren ingevuld en de administratie van de cliënt geordend is.

Hulpverlening optimaliseren

 • Levert een bijdrage aan het beleid van de instelling op het gebied van ouderen;
 • Neemt deel aan overleg, participeert in werk- en klankbordgroepen en levert een bijdrage aan het beleid;
 • Overlegt over cliënten en stemt werkzaamheden af met collega-ouderenwerkers;
 • Onderhoudt contacten met alle voor de functie relevante interne en externe partners;
 • Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;
 • Levert een bijdrage aan de maatschappelijke profilering en legitimering van de functie;
 • Maakt desgevraagd onderdeel uit van projectgroepen.

Resultaat: Hulpverlening geoptimaliseerd, zodanig dat maatschappelijke ontwikkelingen adequaat gevolgd kunnen worden.

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;
 • Kennis van het zorgnetwerk en de sociale kaart;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij.

Vaardigheden

 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met cliënten, overheden en instellingen en bemiddelen tussen hen;
 • Klantgerichtheid en dienstverlenende instelling;
 • Inlevingsvermogen om de situatie om te kunnen zetten in een hulpvraag;
 • Analytisch vermogen bij het geven van informatie en advies om de juiste beslissingen en activiteiten te initiëren;
 • Stimuleren en motiveren van de client;
 • Mondelinge uitdrukkingvaardigheid bij het geven van advies, voorlichting en uitdragen van standpunten in externe overlegvormen;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van diverse brieven en bijhouden van beleidsaanpassingen.

Attitude

 • Je hebt een positieve houding t.o.v. collega’s, bezoekers, partners, subsidiënten en de doestelling van de organisaties;
 • Je stelt je teamgericht op en bent sterk betrokken;
 • Je hebt komt afspraken na;
 • Je bent bereid tot bijscholing teneinde continu te kunnen verbeteren;
 • Je bent bereid verantwoordelijkheid op te nemen en verantwoording af te leggen;

________________________________________________________________________________________________________

Mantelzorgconsulent

Algemene kenmerken
De Mantelzorgconsulent is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen. Deze functie is specifiek gericht op mantelzorgers. De mantelzorgconsulent werkt over het algemeen voor en ondersteunt mantelzorgers die door hun de zorg die zij geven aan een naaste overbelast zijn of dreigen te raken. Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken.

Doel van de functie
Het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding geven waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van mantelzorger wordt behouden of vergroot.

Organisatorische positie
De mantelzorgconsulent ressorteert hiërarchisch onder de directie. De mantelzorgconsulent geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden
Contacten leggen en onderhouden

 • Benadert individuele mantelzorgers na doorverwijzing;
 • Legt huisbezoeken af bij mantelzorgers;
 • Onderhoudt contacten met een breed netwerk, zoals huisartsen, ouderenwerkers, maatschappelijk werkers, andere instellingen en dergelijke;
 • Geeft bekendheid aan de functie en de dienstverlening van de mantelzorgconsulent.

Resultaat: Contacten gelegd en onderhouden, zodanig dat de doelgroep bereikt is en er bekendheid aan de functie is gegeven.

Hulpvraag signaleren, inventariseren en onderzoeken

 • Oriënteert zich op de leefsituatie van de cliënt en signaleert, inventariseert en onderzoekt de hulpvraag;
 • Brengt de wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart samen met de cliënt;
 • Verkent systematisch de leefsituatie van de cliënt, bijvoorbeeld door het netwerk, de financiële situatie, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart te brengen;
 • Bespreekt wensen, behoeften, problemen en hulpvragen van de cliënt in teamverband en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Signaleert gemeenschappelijke oorzaken voor knelpunten bij meerdere individuele mantelzorgers evenals lacunes in het voorzieningenaanbod en de hulp- en dienstverlening.
 • Rapporteert hierover ten behoeve van beleidsaanpassingen;
 • Signaleert en analyseert behoeften en problemen in de samenleving.

Resultaat: Signalen vanuit de mantelzorgersgroep en de samenleving zijn opgevangen, zodanig dat op basis hiervan wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart zijn gebracht.

Voorlichting, informatie en advies geven

 • Geeft advies en informatie over de diverse voorzieningen en over wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg, en welzijn zowel inidividueel als in groepen;
 • Signaleert algemene informatietekorten bij de mantelzorgers als groep;
 • Draagt er zorg voor dat derden de benodigde informatie geven.

Resultaat: Voorlichting, informatie en advies gegeven, zodanig dat de cliënt goed geïnformeerd is over onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard.

Zorg- en hulpverlening coördineren

 • Maakt samen met de cliënt de afweging welke instantie de gevraagde hulp het beste kan bieden en verwijst de cliënt door;
 • Legt contacten met de organisatie of de persoon naar wie wordt verwezen of ondersteunt de cliënt daarbij;
 • Bemiddelt op verzoek van de cliënt in situaties waarbij vraag en aanbod van benodigde zorg/hulp en zorg- en hulpverlening niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en ziet er op toe dat de gevraagde zorg- en hulpverlening wordt geleverd;
 • Stemt gemaakte afspraken af met de betrokkenen en ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen;

Resultaat: Zorg- en hulpverlening gecoördineerd, zodanig dat een passende zorg- en hulpverlening wordt verkregen.

Communicatieve en organisatorische ondersteuning bieden

 • Helpt de cliënt bij het begrijpen van ambtelijke taal;
 • Legt begrippen uit en verklaart de betekenis van bepaalde maatregelen;
 • Helpt bij het invullen van bepaalde formulieren;

Resultaat: De cliënt ondersteund, zodanig dat algemene zaken verduidelijkt zijn en formulieren ingevuld zijn.

Hulpverlening optimaliseren

 • Levert een bijdrage aan het beleid van de instelling op het gebied van mantelzorgers;
 • Neemt deel aan overleg, participeert in en organiseert werk- en klankbordgroepen en levert een bijdrage aan het beleid;
 • Overlegt over mantelzorgers en stemt werkzaamheden af met collega’s;
 • Onderhoudt contacten met alle voor de functie relevante interne en externe partners;
 • Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;
 • Levert een bijdrage aan de maatschappelijke profilering en legitimering van de functie;
 • Helpt andere zorg- of hulpverleners signalen van mantelzorgers te leren herkennen.
 • Maakt desgevraagd onderdeel uit van projectgroepen.

Resultaat: Hulpverlening geoptimaliseerd, zodanig dat maatschappelijke ontwikkelingen adequaat gevolgd kunnen worden.

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;
 • Kennis van het zorgnetwerk en de sociale kaart;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij.

Vaardigheden

 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met mantelzorgers, overheden en instellingen en bemiddelen tussen hen;
 • Klantgerichtheid en dienstverlenende instelling;
 • Inlevingsvermogen om de situatie om te kunnen zetten in een hulpvraag;
 • Analytisch vermogen bij het geven van informatie en advies om de juiste beslissingen en activiteiten te initiëren;
 • Stimuleren en motiveren van de mantelzorger;
 • Mondelinge uitdrukkingvaardigheid bij het geven van advies, voorlichting en uitdragen van standpunten in externe overlegvormen;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van diverse brieven en bijhouden van beleidsaanpassingen.

Attitude

 • Je hebt een positieve houding t.o.v. collega’s, bezoekers, partners, subsidiënten en de doestelling van de organisaties;
 • Je stelt je teamgericht op en bent sterk betrokken;
 • Je hebt komt afspraken na;
 • Je bent bereid tot bijscholing teneinde continu te kunnen verbeteren;
 • Je bent bereid verantwoordelijkheid op te nemen en verantwoording af te leggen;

Back to Top