Mantelzorggids

Stichting ZIJN

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Wie zijn de Mantelzorgers?
 3. Ondersteuning voor Mantelzorgers
 4. Praktische hulp
 5. Zorg voor jezelf!
 6. Financiën
 7. Mantelzorgbelangen
 8. Tot slot


Bijlage I : Zorg of ondersteuning vanwege chronische ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom en dementie.


Bijlage II: schema Zorg Goeree Overflakkee


1. Inleiding


“en wie zorgt er voor de mantelzorger?’’

Mantelzorg is een onbetaalde zorg voor een naaste en is meer dan incidenteel een handje

helpen. Een mantelzorger is geen professionele zorgverlener, maar verleent zorg omdat hij

of zij een persoonlijke band heeft met de hulpbehoevende. Het gaat om de zorg voor

bijvoorbeeld partners, kinderen, vrienden of buren die extra zorg of hulp nodig hebben.

Het sociaal cultureel planbureau (SCP) definieert het begrip ‘Mantelzorg’ als volgt:
‘de hulp bij het dagelijks functioneren, die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk die – door welke oorzaak dan ook – vrij ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen hebben’.

Mantelzorgers moeten onderscheiden worden van vrijwilligers. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) voor een persoon en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.

Van de mantelzorgers zorgt:

- 40% voor een ouder of schoonouder;

- 18% voor een partner;

- 11% voor een (stief/pleeg)kind;

- 15% voor een ander familielid en;

- 16 % voor vrienden, kennissen, collega’s of buren.

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg.

De overheid heeft taken overgeheveld naar de gemeenten. De inzet is dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Maar gemeenten moeten keuzes maken. Wat vinden zij van belang? Geld voor dagopvang? Meer huishoudelijke hulp faciliteren? Of extra budget reserveren voor vervoer op maat?
Heel belangrijk wordt de hulp die mensen zelf kunnen regelen. Met hun eigen netwerk van familie, vrienden en buren – met mantelzorgers dus.
U als mantelzorger bent en zal steeds belangrijker worden als leverancier van langdurige en onbetaalde zorg.

Ondersteuning
Bij Stichting ZIJN kunt u als mantelzorger terecht voor ondersteuning. Maar ook voor vragen of ondersteuning ten behoeve van de hulpbehoevende, jong en oud.
Er kunnen heel wat zaken lastig zijn voor de mantelzorger. Denk aan het regelen van hulp bij de zorg, woningaanpassingen of de huishoudelijk hulp. Ook emotioneel kan een mantelzorger het soms zwaar te verduren hebben. De welzijnsadviseurs kunnen hierbij de mantelzorger ondersteunen.

Voor u hebben wij deze gids gemaakt, als naslagwerk. We proberen uw vragen te beantwoorden rondom het nieuwe zorgstelsel en de zorg voor een ander.
Stichting ZIJN hoopt u met deze gids een steuntje in de rug te kunnen geven.

2. Wie zijn mantelzorgers?

Definitie van mantelzorg : hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep..

Ingewikkelde taal om mensen die voor anderen zorgen, uit betrokkenheid, medemenselijkheid of misschien plichtsgevoel te definiëren.

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om de zorg voor bijvoorbeeld een zieke partner, gehandicapt kind, vriendin of dementerende buurvrouw op zich te nemen.
Waarschijnlijk ziet u zichzelf ook niet als mantelzorger: u vindt het heel normaal wat u doet. En natuurlijk is het ook normaal dat u boodschappen doet voor uw moeder omdat ze slecht ter been wordt. Of een keer een klusje doet in het huis van uw buurvrouw. Dat is dan ook geen mantelzorg.

Maar als u niet alleen de boodschappen doet voor uw moeder, maar ook de administratie, als u regelmatig meegaat naar het ziekenhuis en allerlei zaken voor haar regelt, dan verleent u zeker mantelzorg. Als uw partner een paar weken ziek is en wat zorg nodig heeft, dan is dat geen mantelzorg. Maar als uw partner b.v. door een beroerte verlamd raakt en u daardoor steeds meer zorgtaken op zich moet nemen: dan is er zeker sprake van mantelzorg. En hoeveel u ook van iemand houdt of hoe groot uw gevoel van betrokkenheid ook is, als de zorg langer duurt of intensiever wordt, kunt u behoefte hebben aan een steuntje in de rug.

Recent klanttevredenheidsonderzoek van Stichting ZIJN onder mantelzorgers geeft aan dat veelal de meeste mantelzorgers zorgen voor een partner. Hierna volgt de zorg voor ouders en een kleiner percentage zorgt voor hun kinderen. Mantelzorg verlenen aan andere familieleden, vrienden of buren komt ook voor.
In dit onderzoek komt ook naar voren dat als men eenmaal mantelzorger is, dit ook langdurig blijft. De grootste groep mantelzorgers verzorgen 7 jaar of langer (72 %) mantelzorg.

Door langdurige en intensief voor een ander te zorgen ligt overbelasting op de loer. Stichting ZIJN zet zich in om u met raad en daad te ondersteunen.

3. Ondersteuning voor mantelzorgers door Stichting ZIJN

Mantelzorg is vaak een intensieve, emotionele en verantwoordelijke taak. Door de emotionele band die u met de verzorgende heeft, kan het moeilijk zijn uw eigen grenzen aan te geven. Ook nemen de mantelzorgtaken vaak veel tijd in beslag.

Het risico bestaat dat u op den duur overbelast raakt en zélf ziek wordt.
Het is daarom belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen en op tijd hulp inschakelt.

Bij de adviseurs welzijn van stichting ZIJN kan iedereen terecht voor ondersteuning.
Dat geldt voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger, voor jong en oud.

Individuele ondersteuning
Er kunnen heel wat zaken zijn die voor de mantelzorger een probleem vormen. Denk aan het regelen van de complete zorg of woningaanpassingen, of voor het huishouden. Ook emotioneel kan een mantelzorger het soms zwaar te verduren hebben. Als mantelzorger heeft u ook tijd voor uzelf nodig, om tot rust te komen en nieuwe energie op te bouwen om de zorg vol te houden. Hiervoor bestaat er tijdelijke overname van de zorg door vrijwilligers of professionals, ook wel respijtzorg genoemd. Voor de individuele ondersteuning kunt u bij de adviseur welzijn terecht. Zij spreekt graag met u af op ons kantoor of bij u thuis.

Algemene ondersteuning
Jaarlijks organiseren wij een leuke dag voor mantelzorgers en acht keer per jaar een mantelzorgmiddag, het Mantelzorg café, waarin we een actueel thema behandelen of een activiteit organiseren. Tijdens deze middagen kunt u ongedwongen andere mantelzorgers ontmoeten. Via de regionale pers houden wij u op de hoogte van de bijeenkomsten.
Ook brengen wij jaarlijks een nieuwsbrief uit voor mantelzorgers. Hierin staat nieuws over voorzieningen of wetswijzigingen die van belang kunnen zijn. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen kunt u contact opnemen met de welzijnsadviseurs.

Ondersteuning door een vrijwilliger
Om ervoor te zorgen dat u als mantelzorger niet overbelast raakt of als het niet meer verantwoord is om de hulpbehoevende alleen te laten als u even het huis uit moet (bijvoorbeeld om een boodschap te doen, te sporten of bij een vriendin op de koffie te gaan) is het mogelijk een vrijwilliger in te schakelen die tijdelijk de zorgtaak even overneemt.
U kunt ondersteuning van een vrijwilliger aanvragen. Onze adviseur gaat dan op zoek naar een vrijwilliger die bij uw vraag en uw situatie past.


4. Praktische hulp

Er worden op Goeree Overflakkee verschillende vormen van ondersteuning geboden, zowel door vrijwilligers, professionals als gemeente. Hierdoor kunt u als mantelzorger worden ontlast.

Indicatie aanvragen
Voor hulp in de huishouding of voorzieningen als een rolstoel of een woningaanpassing kunt u een indicatie aanvragen bij het WMO loket van gemeente Goeree Overflakkee.

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Wat er voor u verandert, hangt af van de zorg en ondersteuning die u in 2014 kreeg (uit de AWBZ of de Wmo).
Wilt u weten wat er voor u (is) veranderd? Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het web portaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

www.regelhulp.nlof
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Dagopvang/dagbesteding
Heeft u vaker opvang nodig dan af en toe een uurtje? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheid van dagopvang of dagbesteding voor diegene waar u voor zorgt. Verschillende zorginstellingen bieden dagactiviteiten voor verschillende doelgroepen, waardoor u een aantal dagen of dagdelen vrij bent om iets voor uzelf te doen. Onze welzijnsadviseur kan u hier meer informatie over geven.

Tijdelijke opname
Gaat u voor langere tijd weg? Of bent u zelf herstellende van een ziekte waardoor u (tijdelijk) geen mantelzorg kunt geven? Dan kunt u voor diegene waar u voor zorgt misschien een beroep doen op tijdelijke opname of een logeerplaats in een zorginstelling.

Vakanties
Ook als uw partner ziek is of gehandicapt wilt u er misschien wel eens samen tussenuit. Er zijn verschillende mogelijkheden voor aangepaste vakanties, sommige speciaal voor mantelzorgers. En wilt u er eens alleen op uit? Dan zijn er zelfs vrijwilligers die gedurende uw vakantie bij u in huis komen om de zorg over te nemen.

Vrijwilligers via Stichting ZIJN
Stichting ZIJN biedt respijtzorg en een luisterend oor maar ook heeft zij een breed netwerk aan vrijwilligers. Zo kennen zij vrijwilligers die u een keer naar een specialist willen brengen, een boodschap voor u willen doen of een kopje koffie bij iemand gaan drinken.
Ook is er een formulieren-brigade op Goeree Overflakkee die u kunt helpen met het ordenen van de administratie of uitleg kunt geven over allerlei regelingen.

Vrijwilligers andere organisaties
Het kan per dorp op Goeree Overflakkee anders geregeld zijn, soms is de geboden hulp geheel vrijwillig, soms vraagt men een kleine bijdrage en soms is het via een project geregeld. Vraag uw welzijnsadviseur wat er is in uw dorp!

GO voor elkaar
Op de website
www.govoorelkaar.nl kunt u gemakkelijk uw hulpvraag plaatsen. Zo komt u eenvoudig en laagdrempelig in contact met mensen en organisaties in uw buurt die u kunnen helpen.

Hulpmiddelen
Bent u op zoek naar moderne verpleegartikelen en hulpmiddelen voor revalidatie? Of artikelen die u in staat stellen zelfstandig te blijven functioneren?
Medipoint / Careyn de Hoge Caemer,
de Sperwer 17, 3245VP, Sommelsdijk
Telefoon: 088-1020100

Buurtzorg uitleenpunt
Langeweg, Middelharnis
Dagelijks geopend op werkdagen van 13:00-14:00 uur.
Wie niet langs kan komen kan ook bellen.
Middelharnis/Sommelsdijk telefoon 06 22 87 71 48.
Dirksland/Herkingen/Melissant/Sommelsdijk en Middelharnis telefoon 06 51 23 92 65.
Nieuwe Tonge/Stad a/h Haringvliet/Den Bommel/Oude-Tonge/Achthuizen en Ooltgensplaat telefoon 06 83 69 00 42.
Ouddorp/ Goedereede en Stellendam telefoon 06 12 34 96 54.

CuraMare Thuiszorg biedt u:
Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging
(Medische specialistische) verpleging
Hulp in het huishouden
Hulpmiddelen
Persoonalarmering


Cura Mare Thuiszorg is direct bereikbaar via de thuiszorgteams:
Regio Oostflakkee 06 20 70 37 15
Regio Middelharnis 06 13 29 94 94
Regio Dirksland 06 22 26 08 15
Regio Goedereede 06 51 75 04 53
Regio Hellevoetsluis 06 22 76 55 43
Regio Brielle 06 22 55 25 41
Via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mantelzorgwoning
Wilt u als mantelzorger dichter bij degene gaan wonen die u verzorgt? Dan kunt u bijvoorbeeld een mantelzorgwoning laten bouwen of bij die persoon in gaan wonen. Hiervoor gelden verschillende wetten en regels. Uw vragen hierover kunt u stellen aan gemeente Goeree Overflakkee, telefoonnummer: 14 0187.


5. Zorg voor jezelf

De mantelzorgtaken kunnen veel tijd kosten, waardoor de mantelzorger zichzelf mogelijk wegcijfert, in dienst van de ander. Mantelzorg is vaak een intensieve, emotionele en verantwoordelijke taak. Door de emotionele band die er is met de verzorgde, kan grenzen aangeven moeilijk zijn.


Kenmerken van mantelzorgers die overbelast raken

• Opmerkelijk is dat een hoge belasting vooral wordt ervaren door mantelzorgers die hulp bieden aan familieleden in de eerste graad, zoals ouders, kinderen, broers of zussen (62%).

• Degenen die willen dat de hulpbehoevende thuis blijft wonen, lopen eveneens een groter risico dat ze overbelast raken. Van deze helpers ervaart 39% een (zeer) hoge belasting en binnen deze groep zijn dat vooral de mantelzorgers van partners en eerstegraads familieleden.

• Ten slotte ervaren mensen die hun hulpbehoevende partner verzorgen omdat zij hun relatie met deze persoon willen verbeteren, een hoge of zeer hoge belasting (71%). Hierbij moet men in het bijzonder denken aan het vermijden van conflicten met de hulpbehoevende. De helpende partners bij wie dit hulpmotief een grote rol speelt, zitten voor een belangrijk deel in de categorie over- en zwaar belasten (SCP, 2009).

Ontspanning
Overbelasting voorkomen of verminderen kan bijvoorbeeld door ontspanning te zoeken. U kunt misschien leren anders met het ‘geven van zorg’ om te gaan.

Veel mensen die iemand thuis verzorgen zijn vaak zo vermoeid dat zij hun eigen bezigheden en contacten laten schieten. Probeer dit toch te regelen voor uzelf, reserveer een plek in uw agenda. Een avond in de week ontspannen kan een wereld van verschil maken.

Sporten of wandelen kunnen u helpen om geestelijk en lichamelijk te ontspannen en houden u fit. Yoga is voor veel mensen een fijne manier om te ontspannen.

De beste remedie tegen spanning is humor en lachen. Zoek mensen op met wie u dat kunt doen. U kunt ook een komische film kijken op tv.

Steun aan andere mantelzorgers

Sommige mensen vinden het fijn om met andere mantelzorgers contact te (onder)houden. Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand is er een ‘Mantelzorgcafé’ in het Diekhuus in Middelharnis.

U kunt contact opnemen met de welzijnsadviseurs voor de tijd en programma van die maand.

Andere mantelzorgers vinden het juist niet fijn om ervaringen te delen met lotgenoten. Het is belangrijk dat u voor u zelf zorgt op de manier welke het beste bij u past. Misschien bent u al enorm ontlast als iemand met u meekijkt om de administratie rondom de zorg te regelen.

Kennis kan rust geven

Veel mantelzorgers weten, zeker in het begin, weinig over de ziekte of handicap van degene voor wie zij zorgen. Juiste informatie kan veel spanning en emotie voorkomen. Uw huisarts kunt u hier bijvoorbeeld bij helpen.

Zorg of verdriet delen
Wanneer je mantelzorger bent, verandert er vaak iets in de onderlinge relatie en omgang met elkaar. Dat kan moeilijk zijn, vooral als de zorg lang gaat duren en de zorgbehoefte toeneemt. Iedere situatie is anders en zorg verlenen is persoonlijk. Er zijn geen algemene tips of oplossingen. Praten met vrienden, een ouderling, welzijnsadviseur of andere hulpverlener kan u helpen om om te gaan met de veranderde situatie. U kunt zorg delen door erover te praten.

Netwerkcoach

Stichting ZIJN traint vrijwilligers die netwerkcoach willen worden. Zij kunnen met u bekijken wie u een handje kan helpen met diverse zaken. Ook kijken zij samen met u hoe u uw netwerk kunt vergroten.

Empowerment voor mantelzorgers

Een cursus van zes bijeenkomsten voor mantelzorgers die handreikingen biedt om overbelasting te voorkomen. De cursisten worden zich bewust van hun valkuilen, doen nieuwe inzichten op en vergroten hun vaardigheden rondom de volgende onderdelen thema’s:
- inzicht in stressfactoren (energievreters en energiebronnen)
-het belang van oplaadmomenten en een sociaal netwerk
- omgaan met onzekerheid en verlies
- belemmerende gedachten aanpakken en hulpbronnen uitbreiden
- eigen behoeften verhelderen
- bewuste keuzes (durven) maken
- jezelf en je tijd managen
- assertiviteit en communicatievaardigheden verbreden
- ineffectieve patronen in communicatie herkennen en doorbreken

Het aanbod heeft de vorm van een cursus, welke verdeeld wordt in twee blokken van zes bijeenkomsten met een tweewekelijkse frequentie.


6. Financiën


Ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Het is de moeite waard om bij de welzijnsadviseurs te informeren naar de mogelijkheden van vergoedingen. Bij een aantal van deze vergoedingen is wel een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Mantelzorgwaardering

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers via algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Gemeenten moeten in hun Wmo-verordening opnemen hoe het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe Gemeente Goeree Overflakkee dit in gaat vullen.


Regelingen en wetten
Het verzekeringsstelsel voor de zorg is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Iedereen heeft een basisverzekering nodig. Via de Zorgverzekeringswet worden kosten vergoed voor onder meer de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapie maar ook sommige hulpmiddelen zoals een rollator.
Op
www.kiesbeter.nl kunt u het aanbod van verschillende zorgverzekeraars vergelijken.

Bijzondere bijstand
Bijzondere Bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld extra kosten vanwege een ziekte of handicap. Als u te weinig inkomen heeft en geen of weinig vermogen hebt, kunt u deze bijstand aanvragen. Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van de zorgverzekering. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

T.O.G (tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen)
Wanneer u thuis zorgt voor een kind van 3 tot 18 jaar met een lichamelijke of verstandelijke handicap, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de TOG-regeling. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Let op: de TOG is per 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag, voor 2015 bij de Belastingdienst. Ook deze tegemoetkoming kan pas na afloop van het jaar worden aangevraagd. Komt u over het jaar 2015 in aanmerking voor de extra tegemoetkoming? Dan krijgt u in januari 2016 automatisch een brief.

Informatie hierover en het aanvragen van deze uitkering kan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Belastingdienst
Jaarlijks geeft de Belastingdienst tussen januari en april een brochure uit over buitengewone uitgaven. Voorheen heette dit buitengewone lasten. Informatie kunt u bij de Belastingdienst opvragen.
www.belastingdienst.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding van bijvoorbeeld rioolheffing of gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing en/of rioolrecht) krijgen. Deze kwijtschelding is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt hoeft u (meestal) geen gemeentelijke belastingen te betalen. Het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier gaat via het SVHW te Klaaswaal. Ook de beoordeling en het besluit ontvangt u van het SVHW. Kijkt u voor verdere informatie op
www.svhw.nl of u kunt contact opnemen via 0800-0200873.

Zorgtoeslag en huurtoeslag
De zorg- en huurtoeslag zijn een tegemoetkoming in de kosten voor de premie van de zorgverzekering en de huur van de woning. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw inkomen en worden door de Belastingdienst verrekend. Informatie hierover kunt u bij de belastingdienst opvragen.
www.belastingdienst.nl

PGB (persoon gebonden budget)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.

Vanaf 2015 zijn er vier soorten pgb’s:
- pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- pgb-Wlz (voorheen pgb-AWBZ):voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg;
- pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet;
- pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet.

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het pbg betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
Tevens dient de aanvrager in staat te zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

U kunt een PGB aanvragen:

 • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
 • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
 • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/ of op de website Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb, http://www.pgb.nl/ .


7. Mantelzorgbelangen

Informatie over de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligers zorg
www.mantelzorg.nl

MantelzorgNL helpt jou helpen.

MantelzorgNL is de landelijke organisatie die je helpt te kunnen zorgen voor een ander passend binnen het eigen leven. We zetten onze kennis, stem en ervaring in om mensen die mantelzorg geven te ondersteunen. Dit doen we door het aanbieden van producten, diensten en onze Mantelzorglijn.

Ook behartigt MantelzorgNL de belangen van mantelzorgers in de politiek, zowel op landelijk als lokaal. Samen met meer dan 350 lokale organisaties zetten we ons met hart en hoofd voor hen in. Ben je op zoek naar informatie over mantelzorg: www.mantelzorg.nl

De Mantelzorglijn: voor iedereen die voor een ander zorgt,

telefoonnummer: 030- 760 60 55
De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.
Natuurlijk kunt u uw vragen ook per e-mail stellen. (gratis).

8. Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze gids nog vragen of opmerkingen?
We vinden het fijn als u contact met ons opneemt!

Stichting ZIJN
Doetinchemsestraat 27
3241 AA Middelharnis

Telefoon (0187) 64 13 44

Telefoon (0187) 48 33 66

Welzijnsadviseurs
Jacqueline Tanis 06 86 89 01 01 j.tanis
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Carla Vermeulen 06 20 35 27 71 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
A
nnemarie Hogenbirk 06 14 06 47 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
M
arja van der Welle 0187 48 33 66 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage I: Zorg of ondersteuning vanwege chronische ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom en dementie.

Bijlage II: schema Zorg Goeree Overflakkee

Soort hulp

Indicatie

Aanvraag

bij:

Uitgevoerd door:

Huishoudelijke
hulp

Ja

WMO loket

(gemeente)

Beroepskrachten van o.a.Buurtzorg,

Curamare, Tzorg en RST.

Verzorging,
verpleging,
begeleiding thuis.

Ja

Wijkverpleeg-
kundige

(thuiszorg
organisaties)

Beroepskrachten van o.a.Buurtzorg,

Careyn, Curamare en RST.

Praktische hulp
uitgevoerd door
vrijwilligers, klusjes,
hulp bij administratie.

Nee

Organisaties

Vrijwilligers via Stichting ZIJN, ‘De

Zonnebloem’, GOvoorelkaar,

Rode Kruis.

Vervangende zorg thuis

en gezelschapsbezoek.

Nee

Organisaties

Vrijwilligers via Stichting ZIJN,

Extra handen, vrijwillige hulpdiensten

bezoek- en oppasdiensten, kerken,

‘De Zonnebloem’.

Vervangende zorg

buitenshuis

Ja

CIZ

Beroepskrachten, onder andere via

‘Ebbe en Vloed’, Nieuw Rijsenburg.

Genoemde organisaties:
Buurtzorg is een thuiszorgaanbieder die met kleine, teams bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding thuis levert.
(0546) 66 00 40
Careyn is een organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging, maatschappelijke dienstverlening en meer.
(0187) 48 80 80

CuraMare biedt een zeer toegankelijk zorgaanbod op het gebied van zorg en verpleging.
(0187) 60 73 00

Tzorg biedt als specialist thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding binnen de Wmo aan met name de doelgroep ouderen.
(088) 002 55 00

RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte thuis- en kraamzorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden.
(0113) 39 63 96

GO voor elkaar, dé website van Goeree Overflakkee die hulpvragers en hulpaanbieders verbindt.
https://www.govoorelkaar.nl

Stichting ZIJN

Locatie Doetinchemsestraat 27, Middelharnis (0187) 48 33 66
(0187) 64 13 44


Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.
(076) 564 64 64

Rode Kruis
alleen bereikbaar via de mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Back to Top