Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Als u een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, dan moet u met een aantal dingen rekening houden.

Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk of de kans op een betaalde baan verkleinen. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet gestopt worden wanneer een betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel gedaan worden. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald.

Wanneer u bijstand of een IOAW- of IOAZ- uitkering ontvangt, dan bent u verplicht het (voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van uw gemeente. Ontvangt u een WW- of WAO-uitkering, dan moet u dit met het UWV overleggen. Neem om misverstanden te voorkomen dus altijd contact op met de organisatie van wie u uw uitkering ontvangt.

Terug naar overzicht

Moet onze vereniging/organisatie een WA en/of ongevallen verzekering hebben voor onze vrijwilligers?

Dat is niet nodig.
Alle vrijwilligers op Goeree-Overflakkee zijn goed verzekerd. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Raetsheren van Orden en is aanvullend op uw eigen WA-verzekering. De gemeenten hebben dit gedaan om het vrijwilligerswerk zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Deze verzekering bestaat uit:

 • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
 • rechtsbijstand voor vrijwilligers.

De vrijwilligersverzekering biedt een uitstekende dekking aan vrijwilligers en hun organisaties. Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen zaken als geneeskundige kosten, psychische hulpverlening en materiële schade.

Het uitoefenen van vrijwilligerswerk is niet zonder risico. Om vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor iedere inwoner van Goeree-Overflakkee en de risico’s te beperken heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering is bedoeld voor iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering is ook geldig bij eenmalige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Deze verzekering brengt geen administratie- of registratieverplichtingen met zich mee. Iedere vrijwilliger is uitstekend verzekerd terwijl niemand gegevens over de identiteit en hoeveelheid vrijwilligers bij hoeft te houden.

Vrijwillige brandweer- en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen geldt een speciale regeling. Ook mantelzorgers worden vanuit de Wmo niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Studenten die een maatschappelijke stage lopen in de gemeente vallen ook niet onder de definitie van vrijwilliger.

Terug naar overzicht

Is het verstandig om voor de vrijwilligers binnen onze vereniging/organisatie een inzittende verzekering af te sluiten?

Dat ligt eraan. Als de vrijwilligers tijdens hun werk anderen vervoeren in hun auto is het sterk aan te raden. De eventuele inzittende verzekering van de vrijwilligers zelf dekt niet de schade die tijdens het vrijwilligerswerk aan de inzittende wordt toegebracht.

Terug naar overzicht

Moet onze vereniging/organisatie een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om de risico’s voor bestuurders te beperken?

De situaties waarin u risico loopt om hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden zijn interne en externe aansprakelijkheid.

Bij interne aansprakelijkheid kan een bestuurder door de 'eigen' vereniging of stichting aangesproken worden wanneer de bestuurstaak slecht is vervuld. De beoordeling hiervan is objectief. Onbehoorlijk bestuur leidt slechts tot aansprakelijkheid als de onbehoorlijke taakvervulling onmiskenbaar is, schade voor de rechtspersoon gevolg heeft en de bestuurder daarvan ernstig verwijt gemaakt kan worden. Bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, wanneer een aangelegenheid tot de taak van meerdere bestuurders behoort en wanneer een onmiskenbare tekortkoming is komen vast te staan, die aan hen moet worden toegerekend. Dit is met name van belang voor financiële aangelegenheden. Voor de vervulling van de bestuurstaak zijn in principe alle bestuurders verantwoordelijk.

Bij externe aansprakelijkheid kunnen bestuurders van een vereniging of stichting hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de loon- en omzetbelasting, de accijns, de sociale verzekeringspremies, verplichte pensioenbijdragen en de milieubelasting, voor zover de stichting in gebreke blijft met de betaling hiervan. Dit is mogelijk wanneer de betalingsonmacht niet (tijdig) gemeld is bij het betreffende uitvoeringsorgaan en/of indien aangetoond kan worden dat de betalingsonmacht te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar.

Bij faillissement van aan de vennootschapsbelasting onderworpen organisaties, kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden is geleden door misleidende cijfers. Dit geldt alleen als de cijfers door hen zijn opgesteld, ondertekend en bekend gemaakt. Een goedkeurende accountant verklaring heft de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder niet op.

Verder kunnen bestuurders hoofdelijk worden aangesproken voor resterende schulden als de onbehoorlijk vervulde bestuurstaken een belangrijke oorzaak is voor het faillissement. De bestuursaansprakelijkheid bij faillissement geldt behalve voor de formele bestuurders ook voor feitelijke leidinggevenden.

Ook bij toerekenbare tekortkomingen is hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing. Dit is het geval als de boekhouding niet klopt of als het handelen van de bestuurders verwijtbaar nalatig of roekeloos is.

In de gemeentelijke vrijwilligersverzekering is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers opgenomen voor vrijwillige bestuurders en toezichthouders van een organisatie. Uw vereniging of organisatie hoeft dus zelf geen verzekering hiervoor af te sluiten.

Terug naar overzicht

Heb ik altijd een VOG verklaring nodig en waarvoor?

Waarvoor heeft u een VOG nodig?

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is.

Ook als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Verder kan een VOG bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, het lidmaatschap van een schietvereniging en bij emigratie.

Als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt voor een bepaalde functie.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. Afhankelijk van de taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt gescreend. Op het VOG-aanvraagformulier moet de werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zoals de taxibranche zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Terug naar overzicht

Welke vergoeding kan een vrijwilliger belastingvrij ontvangen?

Een vrijwilliger is iemand die 'niet bij wijze van beroep' arbeid verricht voor een privaat- of publiekrechtelijke organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of voor een sportvereniging of sportstichting die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Onder deze voorwaarden kan een vergoeding aan een vrijwilliger onbelast zijn.

Bij de vraag of iemand beroepshalve werk verricht, is de beloning die hij ontvangt van belang en ook of deze beloning in redelijke mate overeenstemt met het werk. Bij een beloning die kan worden aangemerkt als een marktconforme beloning is er geen sprake van vrijwilligerswerk. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het verrichte werk. Een vergoeding aan een vrijwilliger heeft meer het karakter van een forfaitaire kostenvergoeding.

Sinds 2006 wordt voor de loonheffing geen dienstbetrekking aangenomen als de vergoedingen en verstrekkingen aan de vrijwilliger niet meer bedragen dan € 150,- per maand of € 1500,- per jaar. Als u aan de vrijwilliger meer betaalt of vertrekt dan gelden de normale regels voor de loonheffing. Krijgt de vrijwilliger uitsluitend een vergoeding of verstrekking voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is dat geen loon. In dat geval moeten daar bonnetjes tegenover staan.

Als het om reiskosten gaat die gemaakt zijn met eigen vervoer, dan mag € 0,19 per kilometer vergoed worden. Een hogere vergoeding is ook mogelijk maar dan moeten de totale autokosten inzichtelijk gemaakt worden zodat alleen reëel gemaakte kosten vergoed worden. Bij reiskosten die gemaakt zijn met openbaar vervoer mag een geldig plaatsbewijs volledig vergoed worden.

Terug naar overzicht

Is onze vereniging/organisatie verplicht om een risico-inventarisatie uit te laten voeren?

Ja, dat is verplicht. Het is echter niet verplicht om deze door een ARBO-dienst te laten toetsen.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ook wel ARBO-check genoemd, is een onderzoek dat de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de organisatie in kaart brengt.

Bij een ARBO-check worden vijf vragen gesteld:

 1. Wat zijn de gevaren?
 2. Hoe groot zijn deze gevaren?
 3. Wat zijn de gevolgen als het fout gaat?
 4. Hebben we voldoende voorzorgsmaatregelen genomen?
 5. Zo nee, wat moet er nog gebeuren en wanneer?

Terug naar overzicht

Geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligers?

Ik denk dat dit antwoord mist of anders gaat het ergens bij vraag 789 fout

Terug naar overzicht

Is het nodig dat een bestuur de penningmeester decharge verleent?

Ja dat is nodig, de jaarrekening hoort door de rest van het bestuur voor goedkeuring ondertekend te worden.

Terug naar overzicht

Back to Top